§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników aplikacji BDO manager (dalej „Aplikacja”).

2. „Użytkownikiem” jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do korzystania z Aplikacji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3. Administratorem danych Użytkowników Aplikacji są łącznie Joanna Sagan i Agata Pasicka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, NIP: 6762583747, REGON: 386701255 (zwane dalej łącznie „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się przez adres e-mail: kontakt@bdomanager.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

a. adres e-mail,

b. imię,

c. nazwisko,

d. numer telefonu,

e. adres IP,

f. dane logowania w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”).

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy czasu:

a. Zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem – na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawna przetwarzania danych np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

b. Marketingu bezpośredniego – na czas trwania umowy lub korzystania z Aplikacji, na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika.

c. Wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, wynikających z przepisów zobowiązujących Administratora do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników, czy też w celu zapewnienia Użytkownikom Aplikacji możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Aplikacji, przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego, jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe.

d. Ustalania i dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu,

e. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, w tym na potrzeby sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, na potrzeby wewnętrzne Administratora, np. w zakresie doskonalenia Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług lub monitorowania aktywności Użytkowników w Aplikacji, na czas trwania umowy lub korzystania z Aplikacji, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieoznaczony.

3. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, przy czym część danych może być podawana w sposób zautomatyzowany poprzez ustawienia urządzeń Użytkownika, wykorzystywanych do korzystania z Aplikacji. Brak podania przez Użytkownika danych może skutkować odmówieniem zawarcia umowy, co skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

4. Administrator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot przechowujący dane cyfrowe). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkownika.

6. W związku z faktem, że Aplikacja ma na celu wsparcie procedury przekazywania odpadów, Administrator na podstawie art. 4 pkt. 9 RODO informuje, że dane są przekazywane do bazy, której administratorami są Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa oraz Marszałkowie Województw – w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, a podmiotem przetwarzającym (procesorem) dane osobowe w imieniu Ministra Klimatu oraz Marszałków Województw, zgodnie z art. 28 RODO jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. Ponadto dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć podmioty wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 322797 ze zm.).

7. Administrator oświadcza, że stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 3 Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

1. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności, każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Pliki cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika Aplikacji (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w celach:

a. dostosowania zawartości i funkcjonalności Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji, w tym do autoryzacji Użytkownika i powiązania jego konta z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami znajdującej się pod adresem rejestr-bdo.mos.gov.pl,

b. tworzenia anonimowych statystyk, które pozwolą na monitorowanie i naprawianie błędów, jak również optymalizację funkcjonalności w ramach Aplikacji,

c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji.

3. Stosowane przez Administratora pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Administrator może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. Pomaga to monitorować i sprawdzać działanie Aplikacji. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla Administratora potrzebne dane.

5. Administrator wykorzystuje następujące pliki „cookies”:

a. Stałe – pozostające przez czas określony w parametrach plików „cookies”, albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

b. Sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. W ramach korzystania z plików cookies Administrator będzie przetwarzać zanonimizowane dane, takie jak informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, dane o przeglądanych podstronach, czasie przeglądania podstron oraz przejść pomiędzy nimi w odniesieniu do serwisów internetowych Aplikacji, a także o źródle, z którego trafiła na stronę internetową dostępną w domenie www.bdomanager.pl osoba korzystająca z serwisu, jak i o miejscach na stronie, w których klika myszką.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

8. Administrator informuje, że istniejące w ramach urządzenia Użytkownika lub przeglądarki internetowej ograniczenia stosowania plików cookies (zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika, albo były automatycznie usuwane w określonym czasie) mogą wpłynąć na dostępność lub działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji. Administrator zaleca zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

§ 5 Udostępnianie i przekazywanie danych

1. Administrator informuje Użytkowników, że w ramach realizacji celów przetwarzania wskazanych w § 2 ust. 2 powyżej może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika na ich wykorzystanie na rzecz Administratora. Podmiotami takimi mogą być w szczególności:

a. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, jak biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną, przy wykorzystaniu której Administrator prowadzi działalność;

b. Podwykonawcy usług świadczonych przez Administratora;

c. Podmioty prowadzące działalność naukową.

2. Administrator informuje, że wykorzystuje narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu i zachowania Użytkowników w Aplikacji, w celu poprawy jakości świadczonych usług.

3. Administrator informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany do przekazania danych Użytkowników właściwym organom, w tym w szczególności numeru IP komputera.

4. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych Użytkowników Aplikacji poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 6 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście Polityki Prywatności lub opublikowanie nowego jej tekstu na stronie https://bdomanager.pl/polityka-prywatnosci/. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 (siedmiu) dni od ich opublikowania w sposób wskazany powyżej. Każdy Użytkownik Aplikacji zostanie poinformowany o zmianach drogą mailową.