§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego BDO manager (dalej „Serwis”), w tym aplikacji BDO manager (dalej „Aplikacja”).

2. Administratorem danych osobowych są łącznie Joanna Sagan i Agata Pasicka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, NIP: 6762583747, REGON: 386701255 (zwane dalej łącznie „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się przez adres e-mail: kontakt@bdomanager.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

4. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia należy rozumieć następująco:

Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności serwisu BDO manager.

Serwis – prowadzona przez Administratora internetowa platforma online, dostępna w domenie bdomanager.pl.

Aplikacja – aplikacja webowa BDO manager dostępna pod adresem https://bdomanager.pl/bdowebapp/, służąca do ewidencjonowania odpadów w ministerialnym systemie BDO, której właścicielem i administratorem jest Administrator, wraz ze wszystkimi podstronami Serwisu dostępnymi dla Użytkowników. Aplikacja jest częścią Serwisu.

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzona w systemie teleinformatycznym, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”), dostępna pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.

Użytkownik –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do korzystania z Aplikacji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

Gość serwisu– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca konta lub do niego niezalogowana.

Osoba korzystająca z Serwisu – łącznie: Użytkownik oraz Gość.

Konto – zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem, umożliwiająca Użytkownikowi/Użytkownikom korzystanie z Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Usługi – usługa będąca przedmiotem Umowy, świadczona w ramach funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

Urządzenie – urządzenie Użytkownika (w szczególności telefon, tablet, laptop) spełniające wymagania techniczne określone w Regulaminie, na którym uruchamiana jest Aplikacja.

Klient indywidualny – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi na potrzeby własne, związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient indywidualny – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi na potrzeby własne, związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient firmowy – podmiot dokonujący zakupu Usługi, który udostępnia aplikację osobom przez siebie upoważnionym (Użytkownikom).

Klient z uprawnieniami konsumenta – Klient Indywidualny lub firmowy, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – łącznie: Klient indywidualny oraz Klient firmowy.

Regulamin – dokument określający zasady funkcjonowania BDO manager („Aplikacja”), dostępny pod adresem https://bdomanager.pl/regulamin/.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

a. adres e-mail,

b. imię,

c. nazwisko,

d. numer telefonu,

e. adres IP,

f. dane logowania w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”).

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy czasu:

a. Zawarcia oraz wykonania Umowy zawartej z Klientem– na czas obowiązywania Umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawna przetwarzania danych np. koniecznością dochodzenia roszczeń z Umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

b. Marketingu bezpośredniego – na czas trwania Umowy lub korzystania z Aplikacji, na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika/Klienta.

c. Wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, wynikających z przepisów zobowiązujących Administratora do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników/Klientów, czy też w celu zapewnienia Użytkownikom Aplikacji możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Aplikacji, przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego, jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe.

d. Ustalania i dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu,

e. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, w tym na potrzeby sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, na potrzeby wewnętrzne Administratora, np. w zakresie doskonalenia Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług lub monitorowania aktywności Użytkowników w Aplikacji, na czas trwania umowy lub korzystania z Aplikacji, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieoznaczony.

3. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, przy czym część danych może być podawana w sposób zautomatyzowany (np. numer IP) poprzez ustawienia urządzeń Użytkownika, wykorzystywanych do korzystania z Aplikacji. Brak podania przez Użytkownika/Klienta danych może skutkować odmówieniem zawarcia Umowy lub brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

4. Administrator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot przechowujący dane cyfrowe). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkownika.

6. W związku z faktem, że Aplikacja ma na celu wsparcie procedury przekazywania odpadów, Administrator na podstawie art. 4 pkt. 9 RODO informuje, że dane są przekazywane do bazy, której administratorami są Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa oraz Marszałkowie Województw – w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, a podmiotem przetwarzającym (procesorem) dane osobowe w imieniu Ministra Klimatu oraz Marszałków Województw, zgodnie z art. 28 RODO jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. Ponadto dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć podmioty wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 322797 ze zm.).

7. Administrator oświadcza, że stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje dane Osób korzystających z Serwisu zawarte w plikach cookies (§ 4 Pliki cookies) .

§ 3 Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

1. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności, każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Pliki cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu Użytkownika lub Gościa Serwisu. Pliki cookies używane są w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze stron internetowych oraz mogą być używane do dostosowania ich zawartości do preferencji Osób korzystających z Serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. Stałe – pozostające przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do czasu ręcznego ich usunięcia. Przykładem wykorzystania tego typu plików jest zapamiętanie preferencji Użytkownika, co ułatwia korzystanie z Aplikacji.

b. Sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładem wykorzystywania sesyjnych plików cookie jest utrzymanie sesji, co gwarantuje brak konieczności powtórnego logowania podczas przechodzenia na kolejne podstrony.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w celach:

a. dostosowania zawartości i funkcjonalności Serwisu do preferencji Użytkownika/Gościa Seriwsu oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji, w tym do autoryzacji Użytkownika i powiązania jego konta z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami znajdującej się pod adresem rejestr-bdo.mos.gov.pl,

b. tworzenia statystyk, które pozwolą na monitorowanie i naprawianie błędów Serwisu, jak również optymalizację funkcjonalności w ramach Aplikacji,

c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

4. Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizowania witryn internetowych oferowanej przez Google Inc., w celu dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkowników/Gości oraz monitorowania własnych działań marketingowych. W ramach korzystania z usługi, Administrator będzie przetwarzał zanonimizowane dane, takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, dane o przeglądanych podstronach, czasie przeglądania podstron oraz przejść pomiędzy nimi w odniesieniu do Serwisu, a także o źródle, z którego Osoba korzystająca z Serwisu trafiła na podstronę dostępną w domenie www.bdomanager.pl, jak i o miejscach na podstronie, w których klika myszką.

5. Google Analytics używa zestawu własnych plików cookie do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania Serwisu bez identyfikowania poszczególnych osób. Osoba korzystająca z Serwisu może zapobiec pobieraniu oraz przetwarzaniu danych uzyskanych przez Google instalując wtyczkę do przeglądarki Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl.

6. Większość przeglądarek pozwala na kontrolowanie, kiedy pliki cookies mają być generowane i używane. Dostępne są też opcje usuwania zarówno tych plików, jak i danych przeglądania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Ustawienia przeglądarki chrome dotyczące plików cookies: chrome://settings/cookies

7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Osoby korzystającej z Serwisu. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

8. Administrator informuje, że istniejące w ramach urządzenia lub przeglądarki internetowej ograniczenia stosowania plików cookies (zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci urządzenia, albo były automatycznie usuwane w określonym czasie) mogą wpłynąć na dostępność lub działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

§ 5 Udostępnianie i przekazywanie danych

1. Administrator informuje Użytkowników, że w ramach realizacji celów przetwarzania wskazanych w § 2 ust. 2 powyżej może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika na ich wykorzystanie na rzecz Administratora. Podmiotami takimi mogą być w szczególności:

a. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, jak biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną, przy wykorzystaniu której Administrator prowadzi działalność;

b. Podwykonawcy usług świadczonych przez Administratora;

2. Administrator informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany do przekazania danych Użytkowników właściwym organom, w tym w szczególności numeru IP komputera.

§ 6 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście Polityki Prywatności lub opublikowanie nowego jej tekstu na stronie https://bdomanager.pl/polityka-prywatnosci/. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 (siedmiu) dni od ich opublikowania w sposób wskazany powyżej. Każdy Użytkownik Aplikacji zostanie poinformowany o zmianach drogą mailową.