§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji webowej BDO manager („Aplikacja”).

2. Właścicielami a zarazem administratorami serwisu internetowego BDO manager (dalej „Serwis”), w tym aplikacji BDO manager (dalej „Aplikacja”) są łącznie Joanna Sagan i Agata Pasicka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, nr NIP 6762583747, REGON: 386701255, zwane dalej łącznie „Administratorem”.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z aplikacji BDO manager.

Serwis – prowadzona przez Administratora internetowa platforma online, dostępna w domenie bdomanager.pl.

Aplikacja – aplikacja webowa BDO manager dostępna pod adresem https://bdomanager.pl/bdowebapp/, służąca do ewidencjonowania odpadów w ministerialnym systemie BDO, której właścicielem i administratorem jest Administrator, wraz ze wszystkimi podstronami Serwisu dostępnymi dla Użytkowników. Aplikacja jest częścią Serwisu.

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzona w systemie teleinformatycznym, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”), dostępna pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do korzystania z Aplikacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Gość serwisu – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

Osoba korzystająca z Serwisu – łącznie: Użytkownik oraz Gość

Konto – zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem, umożliwiająca Użytkownikowi/Użytkownikom korzystanie z Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Usługi – usługa będąca przedmiotem Umowy, świadczona w ramach funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

Urządzenie – urządzenie Użytkownika (w szczególności telefon, tablet, laptop) spełniające wymagania techniczne określone w Regulaminie, na którym uruchamiana jest Aplikacja.

Klient indywidualny – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi na potrzeby własne, związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient firmowy – podmiot dokonujący zakupu Usługi, który udostępnia aplikację osobom przez siebie upoważnionym (Użytkownikom).

Klient z uprawnieniami konsumenta – Klient indywidualny lub firmowy, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – łącznie: Klient indywidualny oraz Klient firmowy.

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Aplikacji, uwzględniająca przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępna pod adresem internetowym https://bdomanager.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 2 Zakres usług świadczonych przez Administratora

1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Aplikacji (w zależności od Umowy , zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu, Administrator zapewnia wyłącznie jedną, bądź więcej ze wskazanych niżej funkcjonalności):

a. automatyzacja obsługi BDO w zakresie obiegu kart przekazania odpadów z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet (laptop, smartfon, tablet) dla przekazujących, transportujących i przejmujących odpady,

b. automatyzacja obsługi BDO w zakresie kart ewidencji odpadów,

c. raporty KEO,

d. inne dodatkowe funkcjonalności.

2. Wszelkie czynności dokonywane w Aplikacji wywołują skutek w systemie BDO.

3. Szczegółowy opis dostępnych funkcjonalności został zawarty w Instrukcji Użytkowania, znajdującej się na stronie: https://bdomanager.pl/ (dostęp dla zalogowanych Użytkowników).

4. Umowa obejmuje udostępnienie Aplikacji wraz z jej aktualizacjami (ulepszenia, rewizje, poprawki funkcjonalności). Umowa nie obejmuje nowych funkcjonalności wprowadzanych do Aplikacji, w tym nie obejmuje kolejnych wersji Aplikacji, wprowadzonych przez Administratora po zawarciu Umowy.

5. Administrator może w drodze promocji udostępnić Użytkownikowi wybrane/nowe funkcjonalności Aplikacji w trakcie trwania Umowy, bez naliczania dodatkowych opłat, wówczas stają się one elementem świadczonych Usług.

6. Administrator deklaruje możliwość dostosowania Aplikacji do indywidualnych potrzeb Klienta w ramach dodatkowej usługi, z określeniem czasu i kosztu jej realizacji (w modelu time and material). Wszelkie funkcjonalności wykonane przez Administratora w ramach usług dodatkowych stanowią element Aplikacji.

§ 3 Zasady korzystania z Aplikacji

1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

a. posiada aktywne konto w ministerialnym systemie BDO i została upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności w BDO, zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o odpadach;

b. podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji Użytkownika, wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu;

c. podała dane dostępu do konta w systemie BDO w celu wygenerowania klucza API, umożliwiającego wykonywanie zmian na koncie BDO za pośrednictwem Aplikacji;

d. zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet.

3. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest również:

a. aktywne konto poczty e-mail,

b. przeglądarka internetowa (rekomendowana: Google Chrome).

4. Przed rozpoczęciem pracy w Aplikacji, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym zobowiązany jest podać następujące dane:

a. e-mail,

b. hasło,

c. nr kontaktowy (pole niewymagane),

d. Login i hasło użytkownika podrzędnego, którymi Użytkownik posługuje się w systemie BDO.

5. Podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane, muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

6. Korzystanie z aplikacji możliwe jest po zatwierdzeniu zarejestrowanego użytkownika przez Administratora.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@bdomanager.pl.

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a. imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail osoby składającej reklamację, oraz numer BDO Klienta, z którym została zawarta Umowa;

b. dokładny opis nieprawidłowości w działaniu Aplikacji;

c. treść żądania osoby składającej reklamację (sposób oczekiwanego rozpatrzenia reklamacji przez Administratora).

3. Informacja o sposobie oraz terminie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana osobie składającej reklamację w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Administrator wzywa osobę składającą reklamację do ich uzupełnienia niezwłocznie, tj. w czasie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków.

4. Administrator nie rozpatruje reklamacji osób nie będących Klientem/Użytkownikiem Aplikacji.

5. Administrator nie uwzględnia w szczególności reklamacji z tytułu:

a. błędów powstałych w wyniku nieprawidłowego działania BDO,

b. błędów powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Użytkownika,

c. błędów wynikających z niedostatecznej jakości łącza internetowego Użytkownika.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

1. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Klienta w drodze wiadomości e-mail, lub z chwilą podpisania odrębnej umowy.

2. Indywidualna oferta Usług zostanie przesłana Klientowi podczas okresu testowego w wiadomości e-mail.

3. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji Klienta indywidualnego lub pierwszego Użytkownika (Klient firmowy). W przypadku braku zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług w dniu następującym bezpośrednio po upływie okresu testowego. W tym samym momencie dostęp do Aplikacji Użytkownika/Użytkowników zostaje zablokowany.

4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient z uprawnieniami konsumenta wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 (czternastu) dni, liczonych od zawarcia Umowy, na odstąpienie od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient z uprawnieniami konsumenta przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia Usług na warunkach wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

6. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z oferty lub innych indywidulanych ustaleń z Klientem.

7. Klient indywidualny może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bdomanager.pl, skutkiem czego jest usunięcie konta Użytkownika z systemu w terminie do 14 dni od rozwiązania Umowy.

8. Klient firmowy może rozwiązać Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bdomanager.pl, skutkiem czego jest usunięcie kont Użytkowników w terminie do 21 dni od rozwiązania Umowy, chyba że co innego wynika z oferty lub innych, indywidulanych ustaleń z Klientem.

9. Administrator może rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a także, w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku, gdy pomimo zablokowania dostępu do Aplikacji i jej następczego odblokowania, Użytkownik/Klient ponownie dopuszcza się któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu lub nie dokonał płatności za kolejny okres rozliczeniowy. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej, tj. na adres e-mail Klienta.

10. Administrator może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik/Klient:

a. narusza postanowienia Regulaminu,

b. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,

c. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,

d. działa na szkodę Administratora,

e. dostarcza treści o charakterze bezprawnym,

f. podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji w Aplikacji,

g. nie reguluje jakiejkolwiek należności z tytułu opłat za korzystanie z Aplikacji.

11. Administrator zastrzega sobie prawa do zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli istnieje podejrzenie działań mających na celu skopiowanie Aplikacji, jej funkcjonalności, know-how Administratora, lub w razie innych podobnych działań mogących naruszać know-how lub inne prawa Administratora.

12. W powyższych przypadkach, odblokowanie dostępu do Aplikacji nastąpi w wyniku indywidualnych uzgodnień z Administratorem.

13. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://bdomanager.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 Opłaty, okres testowy i prawo odstąpienia od Umowy

1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne przez okres 30 dni od rejestracji Użytkownika/pierwszego Użytkownika (Klient firmowy) (okres testowy).

2. Dalsze korzystania z Aplikacji będzie możliwe po zawarciu Umowy o której mowa w § 5 pkt.1.

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

4. Faktura VAT wystawiana będzie przez Administratora i przekazywanych Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur drogą elektroniczną.

5. Wysokość opłat należnych Administratorowi z tytułu świadczenia Usług i termin płatności oraz ewentualne inne dodatkowe warunki świadczenia Usług, mogą zostać zmienione w wyniku indywidualnych uzgodnień Klienta z Administratorem.

§ 7 Obowiązki Użytkownika i Klienta

1. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Użytkownik/Klient jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i wyłącznie w celu skorzystania z Usługi.

3. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych logowania do Aplikacji osobom trzecim.

4. Użytkownik/Klient odpowiada samodzielnie za prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów oraz innych ewidencji lub rejestrów, o których mowa we właściwych przepisach, w tym w szczególności w ustawie o odpadach.

5. Użytkownik/Klient nie może podczas korzystania z Aplikacji dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym uznawanych powszechnie za wulgarne lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

6. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją Aplikacji dostępną na stronie https://bdomanager.pl/ (dostęp dla zalogowanych Użytkowników).

§ 8 Odpowiedzialność i obowiązki Administratora

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Aplikacji lub systemu BDO, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Administratora. Ograniczenie to nie dotyczy konsumentów i Klientów z uprawnieniami konsumenta, wobec których odpowiedzialność Administratora jest ograniczona do wysokości rzeczywiście poniesionych opłat za korzystanie z Usług.

3. Usługi oraz Aplikacja są dostępne dla Klientów i Użytkowników „jakie są” (ang. „as is”), bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub zobowiązań po stronie Administratora.

4. Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownik będzie informowany za pomocą powiadomień w Aplikacji lub wiadomości e-mail.

5. Administrator udzieli wsparcia technicznego w zakresie obsługi Aplikacji, w zakresie i na warunkach wskazanych w Umowie.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych oraz operacji wykonywanych w Aplikacji.

§ 9 Dane osobowe

1. Za administrowanie danymi osobowymi Użytkowników odpowiada Administrator.

2. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://bdomanager.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym https://bdomanager.pl/regulamin/.

2. Warunki świadczenia Usług mogą zostać zmienione w wyniku indywidualnych uzgodnień z Administratorem.

3. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie prawa autorskie do Aplikacji przysługują Administratorowi. W szczególności Administrator nie udziela żadnych dorozumianych lub wyraźnych licencji na Aplikację.

5. Zasady działania Aplikacji i związane z nią funkcjonalności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora.

6. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://bdomanager.pl/regulamin/ i będą wchodziły w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji.

7. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi/Klientowi w wiadomości e-mail.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy względem postanowień nowego Regulaminu, co wiąże się z koniecznością przesłania rezygnacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu, na adres: kontakt@bdomanager.pl, skutkiem czego jest usunięcie konta Użytkownika z systemu.